مسعود سابجی بنیانگذار آکادمی ویدئو

مارکتینگ برای اولین بار در ایران است که

این یک سیستم آموزشی مبتنی بر بازاریابی

ویدئویی می باشد که به وسیله تولید

ویدئوها در فرمت های مشخص و چیدمان

صحیح آن بر اساس واکنش کاربر، منجر به

افزایش و تسریع در فرآیند فروش می شود.