آیا دوست داری بیشتر از هر زمان دیگری در بیزینست دیده شوی؟

رازی که تا به حالا هیچ کسی دوست نداشته در موردش با تو صحبت کند!